Оваа територија е украдена од Македонија во 1913 година

Грците го направија најголемото злосторство врз еден народ, направија геноцид врз Македонскиот народ. Се уште ден денес Македонскиот народ кој живее во окупираниот дел на Македонија, нема никакви човекови права. Нема право на свој јазик, на своја култура, на свој идентитет.
Ги променија вистинските топоними на сите градови, села и населени места. Го именуваа окупираниот дел во Македонија во Македонија само за да докажат дека Македонија е нивна. Не е возможно една држава да има две имиња или се Грци или се Македонци.
Ова парче земја кое се обидуваат да го прикажат како регион Македонија, всушност вистинското негово име е Егејска Македонија.
На пример вистинското име за Тесалоники е Солун.

Македонското сонце од Кутлеш е на црвена подлога, Грците се обидуваат и тоа да го прикријат или присвојат ставајки плава боја наместо црвена на Сонцето од Кутлеш.

Зошто се плашат грците од зборот Македонија, Доколку грците признаат дека постојат Македонци, мора да признаат и дека имаат окупирано Македонска територија, и на крај мораат да признаат дека на таа окупирана територија има население кое игра пее и зборува на Македонски јазик.

Да вистината е на страната на Македонија. Со Букурешкиот договор во 1913 година Македонија е поделена на неколку дела. Најголемиот дел и е доделен на грција која прави се за да го истреби , протера убие Македонскиот народ кој се нашол таму во тоа време. Постојат записи за многу ѕверски злодела, свирепи убиства, масакри извршени врз Македонскиот народ. Потоа помалиот дел е даден на Бугарија, која исто така се служеше со секакви методи и репресии да го уништи Македонскиот дух на населението кое живеело таму на таа територија. И Бугарија се служела и до ден денес се служи со лаги и невистини но и со репресии врз Македонците, прикажувајки ги како бугари, менувајки им ги имињата и презимињата од Македонски во бугарски. Инаку за напомена е да се каже дека Македонски територии има и во албанија која е вештачки формирана.

 

 

 

 

 

 

 

This territory was stolen from Macedonia in 1913

The Greeks made the greatest crime against one nation, made genocide against the Macedonian people. To this day, the Macedonian people who live in the occupied part of Macedonia have no human rights. It does not have the right to its own language, its own culture, its own identity.
They changed the true toponyms of all cities, villages and settlements. They named the occupied part of Macedonia just to prove that Macedonia is theirs. It is not possible for a country to have two names, either Greeks or Macedonians.
This piece of land that is trying to portray it as a region of Macedonia, in fact, its true name is Aegean Macedonia.
For example, the real name for Thessaloniki is Solun

The Macedonian sun from Kutlesh is on a red background, the Greeks try to conceal or assign a plain blue color instead of red to the Sun from Kutlesh.

Why the Greeks are afraid of the word Macedonia, If the Greeks acknowledge that there are Macedonians, they must recognize that they have occupied Macedonian territory, and in the end they have to admit that there is a population playing and speaking in the Macedonian language on that occupied territory.

Yes the truth is on the side of Macedonia. With the Bucharest Treaty in 1913 Macedonia is divided into several parts. The bulk of it is assigned to Greece, which is doing everything to exterminate it, expelling the Macedonian people who were there at that time. There are records of many brutal crimes, ferocious murders, massacres committed against the Macedonian people. Then the smaller part was given to Bulgaria, which also served with all sorts of methods and repressions to destroy the Macedonian spirit of the population who lived there on that territory. Bulgaria also served and continues to use lies and untruths, but also repressions against Macedonians, portraying them as Bulgarians, changing their names and surnames from Macedonian into Bulgarian. Otherwise, it is worth mentioning that there are Albanian territories in an albania that is artificially formed.

loading...

За makedon

Проверете исто така

“Јас не сакам востание со луѓе што ќе ме напуштат при првиот неуспех, јас сакам револуција со …

Нема рецензии се уште. Биди прв кој ќе остави рецензија.

Остави одговор

Вашата емаил адреса нема да биде објавена. Задолжителните полиња се маркирани со *

Translate »